luni, 26 octombrie 2009

Discursul Delegaților de Tineret - în română


În continuare puteți citi discursul Delegațiilor de Tineret ai României, Adrian Solcan și Bianca Sârbu, susținut în ședința de lucru a Comisiei a III-a, din cadrul ONU.

Discursul a fost tradus din engleză în română din dorința de a-l face cât mai accesibil unui număr cât mai mare de tineri din România. Anumite fraze au întâmpinat dificultate la traducere datorită termenilor care nu-și găsesc corespondent direct în limba română. Mai jos (cu 2 postări)puteți găsi discursul în limba în care a fost conceput.

Vă doresc lectură plăcută,


Domnule Preşedinte, Onorabili Delegaţi,

Avem onoarea de a ne adresa astăzi în calitate de Delegaţi de Tineret ai României la cea de a 64-a Adunare Generală ONU. Aceasta este a 4 oară când România trimite Delegaţi de Tineret la Naţiunile Unite și dorim să mulțumim Guvernului nostru pentru dedicarea de care a dat dovadă pentru ca tinerii să participe în procesul decizional. În acest spirit, chemăm ca toate Guvernele lumii să integreze Delegați de Tineret în delegațiile naţionale pentru ca aceștiaparticipe la Adunarea Generală și la Consiliul Economic și Social și la alte întâlniri subsidiare. De asemenea dorim să mulțumim organizațiilor române de tineret și structurilor ONU pentru deschiderea de care au dat dovadă în vederea participării noastre.

Prin implicarea tinerilor în procesul decizional se crește exponențial posibilitatea de implementare a politicilor de tineret. Prin delegarea responsabilității în mâinile noastre, noi devenim capacitați și motivați să promovăm activ schimbările pozitive din societatea noastră. De asemenea ne ajută să ne conștientizăm rolul și să luăm decizii pentru comunitate și pentru noi dintr-un punct de vedere bine informat. Implicarea eliberează și ne tranformă într-un individ creativ, dinamic, independent și într-un cetățean responsabil într-o societate globală.

O construcție care are la bază o viziune, conduce la o construcție trainică iar aceasta cheamă la stabilirea unor pași clari de acțiune și încredere că acțiunile noastre au un impact pozitiv asupra celor pe care îi reprezentăm. Suntem conșienți că o astfel de înterprindere pe termen mediu și lung necesită multă planificare, mult efort și resurse variate. Se știe foarte bine că tinerii sunt cea mai importantă resursă a lumii, așadar capacitarea noastră devine imperativ.

Privind în România, putem observa că suntem privilegiați cu un sistem educațional eficient bazat pe valori universale dar observăm cum educația devine din ce în ce mai scumpă și în consecință mai puțin disponibilă pentru mulți copii și tineri, aceasta afectând progresul societăților noastre.

În primul rând, am dori să recunoaștem eforturile considerabile făcute de comunitatea internațională în atingerea „Scopului Mileniului” referitor la educație de bază accesibilă tuturor. Lansarea în anul 2008 a programului ”Education for All- Clasa anului 2015” poate fi considerat a fi un etalon în efortul împotriva analfabetismului. Există o legătură directă între accesul la educație a tinerilor și condițile socio-economice. În conjunctura economică actuală cei care rămân fără educație de bază a crescut considerabil. Așadar venim să pledăm pentru educație de bază accesibilă tuturor și facem un apel pentru continuarea eforturilor în acest sens.

În al doilea rând dorim să subliniem faptul că investiția în educația este răspunsul pentru combaterea sărăciei, inegalității de gen, problemelor de sănătate și a lipsei posibilităților de angajare și să reafirmăm importanța corelării sistemelor educaționale cu piața forței de muncă. Educația formală rămâne să fie pilonul principal dar deschiderea sistemului educațional către valoarea adăugată dată de educația non-formală ar trebui luată în considerare.

Domnule Președinte, Distinși Delegați,

Despre tineri în timpul crizei economice. În prezent, întreaga lume trece printr-o perioadă de criză financiară acută. Este un adevăr universal recunoscut că în timpul crizelor financiare, grupurile vulnerabile au cel mai mult de suferit. În calitatea noastră de Delegați de Tineret, atenția noastră este reținută asupra tinerilor, care sunt unul dintre grupurile cele mai afectate la nivel mondial. Conform statisticilor Organizației Internaționale a Muncii, un număr de 59 de milioane de oameni au rămas fără locuri de muncă de la începutul declinului financiar dintre care 40% sunt tineri. Statisticile de asemenea indică că deși ne aflăm la jumătatea timpului acordat pentru atingerea Scopurilor Mileniului, aproximativ 55-90 de milione de oameni (aproximativ 45% dintre ei, sunt tineri) au căzut în sărăcie extremă în anul 2009. Sărăcia este inamicul numărul 1 în dezvoltarea tinerilor și în dezvoltarea societăților noastre.

Despre lipsa locurilor de muncă în România. La noi în țară a existat un trend similar iar în primele luni ale anului 2009, aproximativ 20% dintre șomeri au fost tineri, care marchează o creștere de 1.4% față de aceeași perioadă în anul 2008. Totuși, conform statisticilor Băncii Mondiale, procentajul tinerilor care trăiau sub linia sărăciei în România în 2008 va crește de la 7.8% la 10.4% până la finalul anului 2009. Aceste date sunt întradevăr îngrijorătoare dar autoritățile române au făcut demersuri pentru câteva proiecte legislative și strategii de implementare care vor asigura tinerilor posibilitatea de a găsi o muncă decentă și productivă.

Lipsa posibilităților de angajare creează un efect de domino pentru că aduce cu ea sărăcie care la rândul ei împiedică accesul la educație, la servicii de sănătate etc. care afectează calitatea vieții.

În condițiile crizei economice, guvernele au înțeles rolul mare pe care-l joacă în oferirea de mijloacelor necesare pentru o tranziției de succes a tinerilor de la copil la adult și mai specific, au căutat modalități de angajare a tinerilor. Privind către Decent Work Agenda și către angajamentele luate în anul 2008 prin Declarația pentru Justiție Socială și Globalizare Egală și Pactul Mondial al Muncii, se arată eforturile și dedicarea de care Organizația Mondială a Muncii dă dovadă în depășirea crizei, a inegalității de șanse și a creșterii numărului de șomeri. Din păcate, așa cum arătau statisticile mai devreme, există o corelare foarte slabă între angajamentele luate și măsurile aplicate (sau efectele acestor acțiuni) ceea ce ne duce cu gândul la un proverb latin vechi care spune că nu doar „verba volant” dar și „scripta volant”, care tradus înseamnă că nu doar cuvintele spuse dar și cele scrise se volatilizează.

Despre participarea tinerilor. Pentru ca să avem o mai bună corelare între acțiune și efecte, facem un apel către toate guvernele lumii și către societatea civilă din toată lumea să înceapă să ia acțiune și să considere prezenta criză economică ca o oportunitate pentru o puternică creștere economică prin aplicarea de mecanisme eficiente și inovative și totodată să creeze tinerilor pârghii pentru ca ei să participe în procesul decizional.

Așadar recomandarea noastră are trei arii principale de acțiune:

În primul rând dorim să abordăm una dintre principalele cauze ale lipsei de integrare a tinerilor pe piața muncii. Așadar, a venit timpul pentru curicula școlară să fie revizuită la nivel global și să devină mai comprehensibilă ținând cont atât de specificul pieței muncii cât și a componenetelor de dezvoltare socială sustenabilă. În măsura în care este posibil, standardele internaționale de educație trebuie implementate în diferitele regiuni și țări. În acest fel – tinerii reușind să-și completeze studiile vor avea capacitatea să acceseze piața muncii atât la nivelul țărilor lor cât și la nivel internațional.

În al doilea rând, nu doar dorințele angajatorilor trebuie luate în seamă dar și a celor posibili angajați, în cazul de față, a tinerilor. Tinerii trebuie să fie incluși în procesul decizional la toate nivelurile și în special acolo unde se stabilește cadrul legal privitor la piața muncii. Aceasta ar fi o abordare corectă față de tineri, care în acest fel ar putea face lobby în interes propriu. Participarea de asemenea poate fi atinsă prin intermediul tehnologiilor informaționale și de comunicare care în acest context devin instrumente concrete pentru capacitarea tinerilor și pentru implicarea lor în procesul legislativ.

În al treilea rând, mai mult focus ar trebui pus pe inițiativele tinerilor în ce privește domeniul antreprenorial. Creativitatea și inovația sunt atribute ale tinerilor, așadar prin punerea la dispoziția tinerilor a resurselor necesare (via schemelor de finanțare, a pachetelor de stimulare microeconomică sau a altor programe multidimensionale de auto-angajare) ar aduce tinerii pe piața muncii și ar pune creativitatea și inovația în slujba comunității lor.

Domnule Președinte,

Noi credem cu putere că „facta manent”- faptele rămân! În timp ce cuvintele spuse cât și cele scrise pălesc la scara istoriei, faptele (traduse în acțiuni concrete) rezistă timpului prin contribuția lor la o economie sigură, sustenabilă și la constituirea unei societăți civile foarte bine dezvoltate.

Cuvântul de final al discursului nostru este „acțiune”: haideți să luăm acțiune împreună, haideți să trecem peste înțelegeri formale și convenții și să urgentăm implementarea angajamentelor luate până în acest punct în domeniul integrării tinerilor pe piața muncii și mai departe.

Vă mulțumim pentru că am putut vorbi astăzi aici și că am avut ocazia să ne împărtășim punctele noastre de vedere cu dumneavoastră.

Discursul Delegaților de Tineret - video

În continuare puteți vedea discursul video, fie direct pe blog, fie pe pagina mea de YouTube. Dacă o să dați clic pe legătura externă o să găsiți mai multe filmulețe interesante din timpul plecării la New York. De asemenea puteți Subscrie paginii mele de YouTube și o să fiți informați despre apariția oricărui video pe care îl postez.

Pentru a face legătura externă cu YouTube clic AICI


Discursul Delegaților de Tineret


În continuare puteți citi discursul Delegațiilor de Tineret ai României la Națiunile Unite , Adrian Solcan și Bianca Sârbu. Discursul este în limba engleză dar am ținut să-l postez în limba în care a fost conceput pentru că foarte multe nuanțe se pierd la traducere iar acei cărora le place să citească au să observe anumite diferențe.
Lectură plăcută,

Mr. Chairperson, Honorable Delegates,

We have the honor of addressing you today as Romania’s Youth delegates to the 64th UN General Assembly. It is the fourth time Romania has youth delegates at the United Nations, and we commend our Government for its commitment to youth participation in decision-making. In this sense, we call upon all Governments to include youth delegates in their national delegations to the UN during relevant discussions in the General Assembly and in the Economic and Social Council and its functional bodies. We also wish to thank the Romanian youth organizations and the UN bodies for their openness to our participation in the New York working sessions.

Involving youth in decision-making process is boosting the implementation of youth policies. By delegating increased responsibility in our hands we become empowered and motivated to actively promote positive changes in our societies. It also leads us to recognize our role and position and make decisions for ourselves and our communities from a well-informed standpoint. Involvement sets free and turns one into an independent, dynamic and creative individual and, nonetheless, a responsible citizen in a global society.

Building with vision leads to sustainability. And this calls for clear steps and confidence that our actions have a positive impact on those we represent. We are aware of the fact that such an enterprise, in the medium to long run, requires a lot of planning, effort and various resources. It is but a fact that young people are among the most important resources of the world. Therefore, our empowerment is imperative!

Looking back to Romania, we realize that we are privileged with an efficient educational system based on universal values. Nowadays education is becoming increasingly expensive and consequently less affordable for many children and youth, thus affecting the progress of our societies.

First of all, we would like to recognize the steps made by the international community in achieving the MDG on universal basic education. The 2008 launch of ”Education for All – Class of 2015” can be considered a benchmark for the struggle against illiteracy. There is a direct link between the socioeconomic conditions and the access to education for young people. In the current economic junction there is an increase in the number of those lacking the access to basic education. Therefore, we came here to plead for basic affordable universal education and try to make a call to continue your efforts in this regard.

Secondly, we would like to underscore that investment in education is the answer to combating poverty, gender-inequality, health issues and unemployment and to reaffirm the importance of linking education with employment. Formal education should remain a core factor in the development of any young individual and opening the education system to the added value of non-formal education should be further explored.

Mr. Chairperson, Distinguished Delegates,

On youth in economic crisis. The world has been currently experiencing an acute financial and economic crisis. It is a truism to state that in a crisis context, vulnerable groups suffer most. As Romania’s youth delegates at the UN, our attention stays with youth as one of the most vulnerable groups worldwide. According to the International Labor Organization, a total of 59 million people have joined the ranks of the unemployed since the beginning of the financial meltdown in 2007, out of whom over 40% are young. Statistics also indicate that despite passing the mid-way point for reaching the Millennium Development Goals, an estimated 55 to 90 million more people (approx. 45% of them – young people) were forced into extreme poverty in 2009, a forecast calculated before the current economic crisis took hold. Poverty is the number one enemy of youth and more generally, the number one enemy of a fair society.

On youth unemployment in Romania. In our home country, Romania, the trend has followed less of a steeper curve: in the first months of 2009, around 20% of the total unemployed were young people, which marked an increase by 1.4 percentual points in comparison to 2008. Still, according to World Bank statistics, the percentage of young people living under the poverty line in Romania is expected to rise from 7.8% in 2008 to 10.7% by the end of 2009. These data are indeed worrisome. Nevertheless, Romanian national authorities have embarked on several legislative projects to develop and implement strategies that provide young people with real chances to find decent and productive work.

The lack of employment opportunities creates a downward spiral in the sense that unemployment brings about poverty, which is likely to limit the access to education, basic health services, and other components pertaining to well-being.

In light of the financial and economic meltdown, governments seem to have recognized their increased role in providing young people with means and ways to overcome the transition phase from childhood to adulthood and more specifically, have looked into modalities of providing them with employment opportunities. Drawing on the Decent Work Agenda and the commitments made in the 2008 Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, the Global Jobs Pact marks the willingness of ILO and its constituents to prioritize crisis response and consequently, face the increase in unemployment, deepening poverty and inequality. However, as shown by the statistics before, there is unfortunately little convergence between commitments and real actions (or at least, their effects), what makes us think of an old Latin saying that not just “verba volant”, but also “scripta volant” (that is, not just spoken words but also written ones may vanish).

On youth participation. For concrete effects to be apparent, we call upon governments and civil society worldwide to start taking action and view the current financial and economic crisis as an opportunity to boost the economy via effective and innovative mechanisms, and furthermore create incentives for youth participation in the decision-making process.

Therefore, we envisage at least three main directions of action.

Firstly, we need to address one of the main causes of youth unemployment. Therefore, it is high time for the educational curricula to be revised worldwide, and made more comprehensive while minding both the specificities of the labor market and the components of social and sustainable development. To the extent possible, international education standards should be made consistent across countries and regions. This way – upon completion of their studies, youth would stand good chances to access the labor opportunities not only in their home countries, but also in the international market.

Secondly, not just the employers’ wishes should be taken into account, but also those of the potential employees – in this case, of young people. Young people need to be included in the decision-making process at all levels where the legislative setting for the labor market is shaped. This would be a fair approach to youth as we could promote and lobby in our own interest. Participation can be achieved – among others – via information and communication technologies as concrete tools to empower youth’s voice and make it heard in the legislative process.

Thirdly, more focus should be placed on youth initiatives in the financial and entrepreneurial fields. Creativity and innovation are generally said to be attributes of youth’s age. Therefore, making basic resources available to young people (e.g. via grant schemes, microeconomic stimulus packages or other systematic, multidimensional self-employment programmes) would bring youth into the labor market and elicit their creativity and innovation potential to the benefit of all.

Mr. Chairperson,

Our strong belief is that “facta manent” - facts remain! While both spoken and written words might fade away, facts (as in: concrete actions) last over time through their contribution to secure sustainable economies and well-developed civil societies.

The bottom-line of our speech here today is action: let’s take action together, let’s try to go beyond formal agreements and covenants, and urge the implementation of the commitments made heretofore in the field of youth employment and beyond!

Thank you for having us here today and allowing us to share our views with you!


marți, 20 octombrie 2009

Delegația de Tineret a României a revenit în țară


După 2 săptămâni intense la New York, delegații de tineret ai României, Adrian Solcan și Bianca Sârbu au revenit în țară.

În timpul celor 2 săptămâni petrecute la sediul central ONU, activitatea celor doi s-a concentrat pe topicurile legate de tineri și pe problemele acestora. Programul zilnic a inclus un număr mare de activități dintre care merită menționate negocierile pe rezoluții, ședințele de coordonare, working-breakfast-uri și side-eventuri.

Anul acesta a avut o semnificație specială pentru toți delegații de tineret veniți la cea de a 64-a Adunare Generală ONU deoarece s-a formulat și negociat rezoluția pe tineret prin care se fixează cadrul internațional de lucru cu tinerii. Delegația României a avut o contribuție semnificativă prin accentuarea componentei de educație ca principal instrument de capacitare a tinerilor.

Un alt moment special a fost reprezentat de discursul Delegațiilor de Tineret ai României în cadrul Comisiei a III-a prin care a fost expus punctul de vedere al tinerilor români către Statele Membre ONU. La fel de însemnată a fost și întâlnirea cu Secretarul General ONU - Ban-Ki-Moon care și-a arătat disponibilitatea de a ține un discurs și de a lua parte la o poză de grup alături de tinerii delegați.

De menționat este și organizarea în colaborare cu delegația Slovaciei a unui side-event găzduit de Misiunea Permanentă a României la New York care a avut ca temă „Integrarea tinerilor pe piața muncii”, întâlnire care s-a bucurat de prezența Doamnei Ambasador Simona Miculescu și a Doamnei Elena Gastaldo, expert din cadrul Organizației Mondiale a Muncii.

Următoarea perioadă va însemna multă muncă pentru stabilirea unui număr cât mai mare de contacte cu tinerii din România și pentru formularea unui punct de vedere care să fie transmis în luna februarie, când delegația de tineret va avea o a 2-a plecare la sediul central ONU. Plecarea din luna februarie are ca scop participarea și implicarea tinerilor în problemele Comisiei pentru Dezvoltare Socială.

joi, 15 octombrie 2009

De la o criză la alta


Nu-mi stă în fire să fac comentarii pe teme politice. Prefer să nu fiu foarte asertiv atunci când vine vorba de oamenii din politică ori acțiunile lor. Această atitudine este motivată de faptul că am învățat în timp că în spatele fiecărei acțiuni stau o serie de factori externi de care este imposibil să fii informat.

Astăzi am să fac o excepție de la această regulă auto impusă și doresc să vorbesc despre recenta cădere a Guvernului Boc. Perspectiva pe care am să o aduc în atenție este a celui aflat în afara țării și care are acces la publicațiile din media internațională.

Cum se face că în timp ce misiunile diplomatice ale României fac eforturi înspre creșterea vizibilității României și caută să scoată în evidență toate acele lucruri bune pe care le avem de oferit, cei aflați la conducerea țării dau peste cap toată această muncă prin crearea de știri la nivel internațional care au impact negativ.

Un lucru care m-a frapat seara trecut, aflându-mă într-un magazin oarecare în New York, cineva observând insigna mea cu România a intrat în dialog despre problemele pe care le are România și despre Ceaușescu și despre ce se întâmplă la noi în țară.

Cum se face că nimeni nu m-a oprit să mă întrebe despre toate lucrurile frumoase pe care la are România, despre mănăstirile din Moldova, despre obiceiurile din Ardeal, despre bucătăria din Oltenia, despre oamenii care au adus valoare adăugată culturii internaționale prin acțiunile lor, dar totuși sunt oprit să fiu întrebat despre Guvernul Boc..

Această postare vine în urma unei frustrări acumulate în ultimele 2 săptămâni cât m-am aflat la New York, și a unei dezamăgiri față de deciziile luate de guvernanții noștri, președintele nostru, actorii principali de pe zona politică.

Nu vreau să fiu dintre cei care spun că „dacă eram eu acolo..”, pentru că nu văd utilitate într-o astfel de abordare și știu că eu în calitate de cetățean român trebuie să continui să fiu responsabil pentru acțiunile mele, să lucrez pentru a aduce valoare adăugată comunității mele și să merg la vot. În acest sens susțin 2 campanii lansate la nivel național:joi, 8 octombrie 2009

Rezoluția pe tineret


Bună dimineața, deși în România în acest moment este ora 19:07, pentru mine doar astăzi începe ziua. În acest moment mă aflu la masa de negocieri alături de ceilalți delegați în vederea stabilirii ultimelor puncte în legătură cu Rezoluția pe Tineret.

Există foarte multe propuneri, unele dintre ele contradictorii dar cu fiecare nouă luare de poziție a delegațiilor se adaugă valoare rezoluției și se adaptează în așa fel în cât să fie cât mai cuprinzătoare.
Am așteptări mari de la rezoluția din acest an și sper ca în cel mai scurt timp, după ce se va convine asupra unei forme finale, să pot să o traduc și să o fac disponibilă tinerilor din România.

Ieri a fost ziua în care am făcut poză cu Secretarul General al Națiunilor Unite, practic cu omul cu ce mai înaltă funcție de reprezentare din lume. De asemenea am avut ocazia să ascult discursul pregătit de Ban Ki Moon pentru noi, delegații de tineret și contrar așteptărilor am petrec 7 minute în prezența unui om care m-a inspirat. Mărturisesc că am nu mă așteptam ca cineva într-o funcție așa de înaltă precum Ban Ki Moon să fie atât de bine ancorat în problemele tinerilor și să știe să exprime gânduri atât de profunde. Toți delegații de tineret au rămas impresionați de discursul Secretarului General și toți ne-am schimbat perspectiva despre ceea ce înseamnă ONU.

În legătură cu discursul Delegaților de Tineret ai României, ei bine, sper să am mai mult timp astăzi pentru a definitiva traducerea și să îl pot publica cel târziu mâine.

Pentru moment mă întorc la ședința de lucru pe Rezoluție..

marți, 6 octombrie 2009

Update


Există foarte multe lucruri despre care aș dori să vorbesc, mai ales că nu am mai fost activ pe blog de câteva zile.

Începând de sâmbătă seara, eu împreună cu Bianca am ajuns la sediul Misiunii Permanente a României la New York unde suntem cazați. Astăzi a fost prima zi în care am mers la sediul Națiunilor Unite și tot astăzi am primit și cardurile de acces la sesiunile de lucru ONU.

Un lucru care merită amintit și pentru care doresc să mulțumesc autorităților române este tipul cardului de acces pe care l-am primit. Se pare că autoritățile române au decis să ne acorde un card „roșu” care se traduce printr-un nivel de acces foarte ridicat la sesiunile de lucru ONU.

Un al doilea lucru despre care am dorit mult să vorbesc și pentru care mă gândeam să creez o postare separată, este despre oamenii cu care am interacționat în ultimele câteva zile.
În momentul în care am depus dosarul de aplicație pentru UN Youth Delegate am avut așteptări destul de mari despre colectivul de oameni alături de care îmi voi desfășura activitatea dar ultimele zile mi-au depășit orice așteptări. Am avut ocazia să stau alături de oameni extraordinari, cu un nivel mare de experiență care m-au inspirat și care m-au motivat să continui mandatul de Delegat de Tineret.

Pentru mine a fost foarte interesant să descopăr un fel nou de oameni, oameni care lucrează în diplomație și care totuși sunt ancorați la maxim în probleme României. Ei sunt partea mai puțin mediatizată și cunoscută a corpului executiv român dar care zilnic muncesc pentru ca noi să avem un nivel bun de reprezentare la nivel internațional.

În altă ordine de idei, astăzi a fost ziua în care delegații tineri ai României au ținut discursul în Adunarea ONU. Discursul va fi publicat atât în engleză cât și în română și sper să fie citit de câți mai mulți tineri. Probleme pe care le-am abordat au fost legate de Educație pentru sustenabilitate și de integrarea tinerilor pe piața forței de muncă. Pe măsură ce vom face rost și de filmarea discursului, îl vom publica pe YouTube.

Acestea au fost principalele teme despre care am dorit să vorbesc astăzi, în continuare am să vă țin la curent cu tot ce se întâmplă.
Astăzi am avut întâlnirea cu ceilalți delegați de tineret, mâine vom discuta input-ul României pe rezoluția pentru tineri, de asemenea va avea loc întâlnirea cu Secretarul General al Națiunilor Unite, urmează negocierile pentru rezoluție, side-eventuri și multe altele.

joi, 1 octombrie 2009

2 zileDupă cum am început în urmă cu 6 zile, am postat periodic un articol despre ce s-a mai întâmplat în legătură cu mandatul de Delegat de Tineret al României la Națiunile Unite.

Din acest moment, după cum anunță și titlul au rămas 2 zile până voi pleca la sediul Națiunilor Unite. Diferența dintre postarea veche și aceasta este că între timp am definitivat draftul de discurs, care va fi susținut în Adunarea Generală și mi-am îmbogățit bagajul de cunoștințe prin lectura diferitelor documente pe teme în legătură cu munca pe care o voi depune acolo. Așa cum am menționat și cu alte ocazii, mă voi preocupa de partea de Dezvoltare Sustenabilă prin/și Educație.

Pentru mine sistemul educațional românesc completat cu activitățile de voluntariat mi-au servit foarte bine în procesul de dezvoltare personală. În cei 12 ani de școală am trecut prin mâna a mai mult de 100 de persoane expertizate pe câte un domeniu și mi-au fost puse la dispoziție o serie de facilități care mi-au permis să mă formez ca și cetățean.

Un lucru pe care vreau să insist și pe care l-am realizat și eu în anii mei de școală. Este important atât pentru părinți cât și pentru elevi să înțeleagă că s-a trecut de la perioada în care mergi la școală și primești totul servit pe tavă. Efortul de învățare cade pe elev, pe individ și fiecare este responsabil de bagajul de cunoștințe cu care iese din școală.

De foarte multe ori am auzit comentarii din partea colegilor de generație că ceea ce se învață în școală nu își găsește aplicabilitate în viața reală. Afirmație cu care sunt de acord. Nimic din ce înveți în școală nu va avea aplicabilitate atâta timp cât nu te implici în activități în afara școlii, atâta timp cât te închizi între pereții albi ai clasei. Involvement sets free! este sloganul Consiliului Tineretului din România și poartă un bagaj mare de adevăr. Prin implicare ajungi să înțelegi, să te dezvolți și să crești.

Încurajez pe toți tinerii care doresc să construiască și să aducă valoare adăugată atât lor cât și comunității lor, să se implice în activități de voluntariat, să caute să fie cât mai dinamici cu privire la procesul de învățare și să caute să îmbine educația formală cu partea de educație non-formală.